அக்கா புருஷன் உடன் வெறித்தன மாக ஒத்து கொள்ளும் ஆபாசம்

72